Curriculum Framework Document

The aim of the Promoting Intercultural Competence in Translators (PICT) Project is to facilitate the systematic inclusion of Intercultural Communication (IC) in translation programmes. The Curriculum Framework was designed to assist universities in producing their own syllabus for a stand-alone module or for systematic incorporation into other modules. The Framework emphasizes the core elements for a syllabus, at the same time maintaining a large degree of flexibility and adaptability to the specific academic environment.

Read more in the "PICT Curriculum Framework": PICT-CURRICULUM_BULGARIAN.pdf

EnglishGermanFrenchBulgarianItalianFinnishPolish
1 dimension - theoretical 2 dimension – textual 3 dimension - interpersonal
1.1 Основни понятия на теорията на междукултурното общуване (напр. култура, идентичност, символи, и т.н.) 2.1 Сравнителен анализ на културни специфики на изходната и целевата аудитории 3.1 Културна осъзнатост и емпатия, които се проявяват в социалното общуване (напр. когато договаря превода и неговите специфични изисквания с представител на изходната култура)
1.2 Концептуални инструменти за анализиране на междукултурната перспектива (напр. рамки за културни сравнения, скали показващи културно осъзнаване, и т.н.) 2.2 Сравнителен анализ на текстове от гледна точка на междукултурн остта – лексикални и синтактични специфики, дискурсивни модели, визуален резонанс и използване на анализа в процеса на правод 3.2 Любопитство и инициативност при всички форми на контакт с други култури (напр. при общуване с колеги или клиенти от други култури)
1.3 Познания за културния контекст на превода (напр. различията в професионалната преводаческа практика в няколко страни, последиците от това за преводачите, и т.н.) 2.3 Разпознаване на проблеми, произтичащи от нееквивалентс ност и прилагане на стратегии за справяне с тях (напр. изясняване, изпускане, заместване, и т.н.) 3.3 Чувствителност към афекти и потенциални конфликти в общуването (напр. устно, невербално, и т.н.)
1.4 Връзките между теорията на междукултурното общуване и теорията и практиката на превода (напр. културно профилиране и анализ на четящата аудитория, културна субективност и видимост/проявление на личността на преводача) 2.4 Разпознаване и управление на въздействието на интернализир аната култура на преводача и емоционалнат а реакция по отношение на елементи от изходните култура и текст. 3.4 Социално позициониране (напр. решение дали да се спазят, хибридизират или да се направи отклонение от доминантните социални норми)

 

In designing the Curriculum Framework the diversity of context in terms of type of students, nature of teaching and learning, assessment, perception of the translator, role of IC were taken into account. The framework proposed in this document leaves open all of these aspects, concentrating purely on learning outcomes and levels of achievement against them, the hardest part of producing a syllabus. Institutions will then decide which learning outcomes to include in a stand-alone module in IC and which to integrate into other translation modules as a function of their own perception of IC. They will also themselves determine the learning style, duration and assessment mode although the teaching and assessment materials which will also be produced as part of the PICT project may help institutions decide how this is to be done.

Your Feedback

Social media