Choosing Teaching Materials

The PICT curriculum framework represents an attempt to articulate the key intercultural competences postgraduate translation programmes need to develop in their students as well as specifying different levels to which students may possess those competences. The index below gives a number to each of the teaching materials and the grid that follows matches the competences to materials in which those competences are taught. The teaching materials can be found under the "teaching materials" tab.

 

Teaching Materials in Curriculum Framework

(materials column indicates number of material in which that sub-dimension is taught)

EnglishGermanFrenchBulgarianItalianFinnishPolish
1 dimension - theoretical material 2 dimension – textual material 3 dimension - interpersonal material
1.1 Основни понятия на теорията на междукултурното общуване (напр. култура, идентичност, символи, и т.н.) 1
3
5
2.1 Сравнителен анализ на културни специфики на изходната и целевата аудитории 12 3.1 Културна осъзнатост и емпатия, които се проявяват в социалното общуване (напр. когато договаря превода и неговите специфични изисквания с представител на изходната култура) 3
1.2 Концептуални инструменти за анализиране на междукултурната перспектива (напр. рамки за културни сравнения, скали показващи културно осъзнаване, и т.н.) 1
2
3
4
5
2.2 Сравнителен анализ на текстове от гледна точка на междукултурн остта – лексикални и синтактични специфики, дискурсивни модели, визуален резонанс и използване на анализа в процеса на правод 8
12
3.2 Любопитство и инициативност при всички форми на контакт с други култури (напр. при общуване с колеги или клиенти от други култури) 3
7
11
13
1.3 Познания за културния контекст на превода (напр. различията в професионалната преводаческа практика в няколко страни, последиците от това за преводачите, и т.н.) 5
7
11
2.3 Разпознаване на проблеми, произтичащи от нееквивалентс ност и прилагане на стратегии за справяне с тях (напр. изясняване, изпускане, заместване, и т.н.) 9
12
3.3 Чувствителност към афекти и потенциални конфликти в общуването (напр. устно, невербално, и т.н.) 3
4
1.4 Връзките между теорията на междукултурното общуване и теорията и практиката на превода (напр. културно профилиране и анализ на четящата аудитория, културна субективност и видимост/проявление на личността на преводача) 5
6
7
11
2.4 Разпознаване и управление на въздействието на интернализир аната култура на преводача и емоционалнат а реакция по отношение на елементи от изходните култура и текст. 10
12
3.4 Социално позициониране (напр. решение дали да се спазят, хибридизират или да се направи отклонение от доминантните социални норми) 13

 

Teaching Materials

1 Някои основни термини, свързани с междукултурността  
2 Сравняване на културни ценности, използвайки измеренията на Хофстеде  
3 Въведение в Теорията за „айсберга” (модел, представящ културата като айсберг)  
4 Критични ситуации  
5 Ролята на културата и идеологията при превода на политически текстове  
6 Дебат върху Шлайермахер  
7 Междукултурна компетентност и преводно действие  
8 Сравняване на насоките на Microsoft за различните езици  
9 Реалии в туристически брошури  
10 Интернализирана култура  
11 Превод на общуване лице в лице  
12 Сборна задача, покриваща текстуалното измерение  
13 Демонстриране на проактивно отношение и културно любопитство  

 

Your Feedback

Social media